Sídliště Na Kopcích se dočká nového napojení, město síťuje pozemky pro řadovky

26. 2. 2018 | úvodní foto: Marius Svoboda , Zobrazit ve fotobance

Nové napojení sídliště Na Kopcích zahrnující vznik nové ulice a vjezd do ulice Jana Habrdy ze severního konce bude dokončeno do začátku letních prázdnin. Inženýrské sítě pro stavbu nových řadovek tu připravuje město Třebíč společně se svazkem obcí Vodovody a kanalizace Třebíč.

Dalších 33 rodinných domů, z toho 28 řadových, by mělo vzniknout v lokalitě Na Kopcích. Nová ulice je plánována mezi nedávno dokončenou zástvabou v ulici Jana Habrdy a severovýchodních obchvatem města Rafaelova. Přípravy na její vznik byly zahájeny 27. listopadu loňského roku a do 29. června by měly být dokončeny veškeré komunikace, chodníky, parkovací a zpevněné plochy, splašková i dešťová kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení, přeložky plynového vedení i výsadba nové zeleně.

Celkové náklady tvoří 16,9 milionů korun, z toho 3,9 milionu korun uhradí spolek obcí VaK Třebíč a 13 milionů korun by mělo pokrýt město Třebíč.

Nově vzniklá ulice má propojit obchvat Rafaelova od slepé odbočky na úrovni Čajkovského ulice po pravoúhlou zatáčku před základní školou v ulici Na Kopcích.

Čtrnáct domů ve dvou skupinách řadovek má být postaveno po pravé straně ulice, dalších 14 řadových po levé. Zbytých pět domů je navrženo po levé straně výjezdu na obchvat - čtyři spojené do dvojdomků a jeden samostatný.

Současně bude zbudován severní výjezd z ulice Jana Habrdy, která vznikla v předchozích třech letech.

V lokalitě Na Kopcích dnes vzniká i ulice rodinných domů směrem k původní Brněnské ulici a na volné ploše v rohu ulic Modřínová a Na Kopcích je před současnými bytovými domy budován jeden nový.

Dle platného územního plánu města by mohlo v budoucnu několik ulic vzniknout ještě severně v prostoru mezi sídlištěm a pekárnou v místě dnešní prašné cesty k vodní nádrži Lubí. Severně od pekárny se přirpavuje nová průmyslová zóna. Další zástavba v lokalitě Na Kopcích poté již není plánována.

 


Jak citovat

Marius Svoboda, Sídliště Na Kopcích se dočká nového napojení, město síťuje pozemky pro řadovky [online]. Tři kápě: Třebíč, Datum poslední revize 6. 3. 2018, 09:36 UTC, [citováno ] http://www.trikape.cz/zpravodajstvi/sidliste-na-kopcich-se-docka-noveho-napojeni-mesto-situje-pozemky-pro-radovky

Licence

Licence Creative Commons
Sídliště Na Kopcích se dočká nového napojení, město síťuje pozemky pro řadovky, jehož autorem je Marius Svoboda, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní .
Vytvořeno na základě tohoto díla: http://www.trikape.cz/zpravodajstvi/sidliste-na-kopcich-se-docka-noveho-napojeni-mesto-situje-pozemky-pro-radovky
Práva nad rámec této licence jsou popsána zde: http://www.trikape.cz/licence.